hagma

16 tekstów – auto­rem jest hag­ma.

Wiele drzwi, przez które war­to­byłoby przejść, na­dal po­zos­ta­je dla mnie zamknięte. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 maja 2014, 18:15

Codzien­nie mówię wiele słów po­cie­sze­nia, które wy­dają mi się błache. Jed­nak dla wielu ludzi, do których to kieruję, mówi mi, ile to dla nich znaczy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 marca 2014, 15:37

Ludzie są jak książki. Tych dob­rych zaw­sze brakuje. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 stycznia 2014, 17:12

Na­leży znać war­tości, który­mi będziemy się kiero­wać w życiu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2014, 19:29

Po­dob­no o miłość war­to wal­czyć. Lecz o jaką, szczęśliwą, czy prawdziwą? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 stycznia 2014, 16:29

Bez wytchnienia.
Bez strachu cienia.
Wal­cz, o swo­je marzenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 grudnia 2013, 15:06

Miłości...

...nie do­tykaj mnie- bo nie chcę te­go pamiętać.
...nie mów do mnie- pragnę za­pom­nieć dżwięk Two­jego głosu.
...zos­taw mnie w spokoju.
Do tej po­ry nie przyszłaś, to te­raz odejdż. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 grudnia 2013, 19:17

* * *

Czy aż tak dużo wymagałam?
Chwi­li uwa­gi, kil­ku spoj­rzeń, uśmiechu.
A co dostałam?
Ni­cość, pus­tkę i og­rom grzechu. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 grudnia 2013, 19:16

Wal­cz do końca. Na­wet wte­dy, gdy nie war­to. Udo­wad­niaj in­nym, jaką siłę masz w sobie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 grudnia 2013, 20:16

Wyob­raż so­bie, że masz w życiu jedną, os­tatnią szansę. Możesz wszys­tko nap­ra­wić, lub zniszczyć. Za­ryzy­kujesz i wy­korzys­tasz ją, czy zignorujesz? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 listopada 2013, 19:41
Zeszyty
  • *** – Tak po pros­tu...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność